Severna Italija

Okt 12, 2023 - Okt 16, 2023


Program putovanja br. 35/03.08.2023.

SEVERNA ITALIJA SA POSETOM 

VENECIJE, TRSTA, PALMANOVI, PADOVE I VERONE

Termin: 12 – 16.10.2023. - 2 noćenja

Prvid an: Polazak iz Valjeva, ispred pumpe u Tešnjaru, oko 20 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.

Drugi dan: Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Odlazak na informativnno razgledanje grada – pešačka tura (uži centar i poseta crkvi St. Spiridona, Ponte Roso). U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centara Palmanova Outlet Vilage, u blizini mesta Palmanova. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

Treći dan: Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za posetu i uživanje u renesansnim gradovima Padovi (Trg Prato dela Vale, bazilika Sv. Antonia, spomenik Gatamelata, Palata pravde, trg Erbe) i Veroni gradu čuvenom po najpoznatijoj legendi Romea i Julije (Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon). Povratak u hotel. Noćenje. 

Četvrti dan: Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom doTrga Sv. Marka glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Trg sv. Marka, Bazilika, Duždeva palata, Most uzdaha, Most Rialto, crkve Santa Maria della Salute. Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Valjevu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske, sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.

Peti dan: Dolazaku Valjevo u prepodnevnim časovima na mesto polaska. Kraj programa.


CENA ARANŽMANA:  165  EUR 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji

 • 2 noćenja kontenetalni doručak (slatko –slani) u hotelu sa 3* u okolin Lido di Jesola/oblast Veneto u 1/2 i 1/2 +1 sobama

 • Usluge vodiča – pratioca za svevreme putovanja

 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za hotele u mestima u oblasti Veneto - je od 2 € pa navise dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela, (cenatakse se razlikuje od mesta do mesta ), fakultativne izlete – nisu obavezni (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove, ostale nepomenute troškove

 • individualne troškove

 • Putno zdravstveno osiguranje za lica 18-70 god. 600,00 din.

Popusti i doplate: dete 2 – 12 god. 10% popusta. Ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz. Doplata za jednokrevetnu sobu - 50 eur, na upit

Fakltativni izleti: Fakultativnei zlete min 30 osoba -/ulaznice za lokalitete navedene u programu

 • Venecija: odrasli 25 eura / 20 eura deca do 11,99 godina

 • Verona i Padova 30 eura / 25 eura deca

Napomena: fakultativni izleti nisu obavezni i zavise od broja prijavljeih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije. Minimum putnika za realizovanje putovanja -  40 putnika (bus)

Opis hotela: okolina VENECIJE oblast Veneto:

Eurorest 3*, Palladio 3*,Citta Di Conegliano 3*, Park Hotel Venezia 3*, POINT HOTEL 4*, HotelPoppi 4*, Primhotel 4*, Roy hotel 4*, Venice Palace 4*, AMEDIA HotelNoventa 4*, Hotel Noventa 4*, Best Western Park Hotel Continental 4*ili slični - u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela iperioda boravka. Hoteli se nalaze u oblasti Veneto (mesta Conigliano,San Fiori, Mestre , Mira , Oderzo, Stra , Noventa di Piave, TrevisoPreganziol, Silea, Dolo, Mogliano Veneto, Marghera, Spinea, Piove diSacco, Stra, Mirano , sličnim) ... Hoteli raspolažu salom zadoručak i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWCom,TV-om. Doručak je kontinentalni. www.euroresthotel.it ,https://www.albergopalladioit/, www.hotelcittadiconegliano.itwww.parkvenezia.com/, www.pointhotel.it/ , www.hotelpoppi.com/,www.primhotel.it , http://www.royhotel.it/ ,https://www.venicepalacehotel.com/en/,https://designerhotelnoventa.it/, https://www.noventahotel.it/


ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 137/2021 kategorija A

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića 1;    tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs

Posebne napomene:

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučajuovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne možese individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da onošto je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
• Organizator putovanjai izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznikana određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 danapre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opis i smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisiod smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
•Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili uambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije


Program putovanja br. 35/03.08.2023.

SEVERNA ITALIJA SA POSETOM 

VENECIJE, TRSTA, PALMANOVI, PADOVE I VERONE

Termin: 12 – 16.10.2023. - 2 noćenja

Prvid an: Polazak iz Valjeva, ispred pumpe u Tešnjaru, oko 20 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.

Drugi dan: Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Odlazak na informativnno razgledanje grada – pešačka tura (uži centar i poseta crkvi St. Spiridona, Ponte Roso). U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centara Palmanova Outlet Vilage, u blizini mesta Palmanova. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

Treći dan: Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za posetu i uživanje u renesansnim gradovima Padovi (Trg Prato dela Vale, bazilika Sv. Antonia, spomenik Gatamelata, Palata pravde, trg Erbe) i Veroni gradu čuvenom po najpoznatijoj legendi Romea i Julije (Trg Bra, Arena, Gospodski trg, palata i grobnica porodice Skalideri, Romeova kuća, Julijin balkon). Povratak u hotel. Noćenje. 

Četvrti dan: Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme ili fakultativna poseta Veneciji. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom doTrga Sv. Marka glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Trg sv. Marka, Bazilika, Duždeva palata, Most uzdaha, Most Rialto, crkve Santa Maria della Salute. Slobodno vreme. Povratak brodom do Punta Sabioni i nastavak putovanja ka Valjevu. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske, sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.

Peti dan: Dolazaku Valjevo u prepodnevnim časovima na mesto polaska. Kraj programa.


CENA ARANŽMANA:  165  EUR 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji

 • 2 noćenja kontenetalni doručak (slatko –slani) u hotelu sa 3* u okolin Lido di Jesola/oblast Veneto u 1/2 i 1/2 +1 sobama

 • Usluge vodiča – pratioca za svevreme putovanja

 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za hotele u mestima u oblasti Veneto - je od 2 € pa navise dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela, (cenatakse se razlikuje od mesta do mesta ), fakultativne izlete – nisu obavezni (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove, ostale nepomenute troškove

 • individualne troškove

 • Putno zdravstveno osiguranje za lica 18-70 god. 600,00 din.

Popusti i doplate: dete 2 – 12 god. 10% popusta. Ne postoji mogućnost umanjenja cene za sopstveni prevoz. Doplata za jednokrevetnu sobu - 50 eur, na upit

Fakltativni izleti: Fakultativnei zlete min 30 osoba -/ulaznice za lokalitete navedene u programu

 • Venecija: odrasli 25 eura / 20 eura deca do 11,99 godina

 • Verona i Padova 30 eura / 25 eura deca

Napomena: fakultativni izleti nisu obavezni i zavise od broja prijavljeih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije. Minimum putnika za realizovanje putovanja -  40 putnika (bus)

Opis hotela: okolina VENECIJE oblast Veneto:

Eurorest 3*, Palladio 3*,Citta Di Conegliano 3*, Park Hotel Venezia 3*, POINT HOTEL 4*, HotelPoppi 4*, Primhotel 4*, Roy hotel 4*, Venice Palace 4*, AMEDIA HotelNoventa 4*, Hotel Noventa 4*, Best Western Park Hotel Continental 4*ili slični - u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela iperioda boravka. Hoteli se nalaze u oblasti Veneto (mesta Conigliano,San Fiori, Mestre , Mira , Oderzo, Stra , Noventa di Piave, TrevisoPreganziol, Silea, Dolo, Mogliano Veneto, Marghera, Spinea, Piove diSacco, Stra, Mirano , sličnim) ... Hoteli raspolažu salom zadoručak i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWCom,TV-om. Doručak je kontinentalni. www.euroresthotel.it ,https://www.albergopalladioit/, www.hotelcittadiconegliano.itwww.parkvenezia.com/, www.pointhotel.it/ , www.hotelpoppi.com/,www.primhotel.it , http://www.royhotel.it/ ,https://www.venicepalacehotel.com/en/,https://designerhotelnoventa.it/, https://www.noventahotel.it/ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 137/2021 kategorija A

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića 1;    tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs

Način plaćanja: 

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Uslovi plaćanja: 

30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska ili u jednakim mesečnim ratama do 15.Decembra, uz obezbeđenje plaćanja: čekovi građana ili administrativna zabrana.