Slovenija velika tura

Maj 09, 2019 - Maj 12, 2019

SLOVENIJA – VELIKA TURA

VALJEVO – MARIBOR – LJUBLJANA – POSTOJNSKA JAMA – TRST – PORTOROŽ – BLED


DATUM PUTOVANJA:  09.05. - 12.05.2019. - 2 NOĆENJA 


PROGRAM PUTOVANJA


1. DAN: 

Polazak iz Valjeva oko 24:00h sa parkinga ispred Jugopetrolove pumpe u Tešnjaru, postavka autobusa pola sata ranije. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN: MARIBOR - LJUBLJANA - POSTOJNA

Dolazak u Maribor posle 08h. Uz pratnju lokalnog vodiča upoznavanje sa gradom, panoramsko – pešačko razgledanje drugog najvećeg grada u Sloveniji, grada na reci Dravi, u podnožju Pohorja (Zlatna Lisica), grada na najvećem vinskom putu u ovom delu Evrope. Nastavak puta i dolazak u Ljubljanu: upoznavanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Prešernov trg, Riblji trg, Tromostovje, Univerzitet, Robova fontana, Zmajev most... U večernjim časovima odlazak u Postojnu. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. DAN: POSTOJNA  - TRST – PORTOROŽ - BLED

Doručak. Napuštanje hotela u 8h. Odlazak do Postojnske jame. Po dolasku sledi poseta Postojnskoj jami. Ova jama jedna je od najpoznatijih na svetu, duga 21 km. Temperatura u jami tokom cele godine 10 °C. Veliki deo prekrasnih dvorana i siga pogledaćete tokom uzbudljive vožnje električnim vozom, a kroz dvorane i rovove pune sigastog blaga prošetaćete sa vodičem. Nakon razgledanja nastavak puta u Trst. Organizovani obilazak centra grada uz razgledanje: palata Grašalkovič sa prelepom fasadom, Kanal Grande, „PonteRosso“ – nekada čuvena trgovačka zona grada, srpska pravoslavna crkva Svetog Spiridona… Slobodno vreme do polaska. Odlazak u lepo slovenačko letovalište PORTOROŽ. Slobodno vreme za šetnju i kafu na Promenadi kraj čuvenog hotela„Palace“. Nastavak puta na Bled. Dolazak u večernjim časovim. Smeštaj u hotel noćenje.

4. DAN: BLED - VALJEVO

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti na Bledskom jezeru. Jezero Bled je biser slovenačkih Alpa, okružen planinskim vrhovima, a na sredini jezera nalazi se ostrvce na kojem je crkva Svete Marije. Naš predlog je: šetnja uz jezero, poseta bledskoj tvrđavi sa koje se pruža čaroban pogled na jezero i okolinu, pauza za kafu i čuvene bledske krempite. Oko 14h polazak za Srbiju sa usputnim pauzama i dolazak u Valjevo do 24h.

Cena paket aranžmana iznosi ...............  160 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase (klima, audio oprema..)

 • Smeštaj: prvo noćenje u hotelu ,,Center” sa 3* u Postojni, u 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet, a drugo noćenje u hotelu "Jadran" sa 3* na Bledu, 1/2 i 1/3, u oba hotela usluga je na bazi noćenja sa doručkom, BT

 • Obilaske prema programu, stručni vodič u Mariboru i Ljubljani

 • Ulaznice za Postojnsku jamu

 • Turističji vodič – pratilac grupe ispred agencije, Troškove organizacije i realizacije aranžmana

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 400,00 din. 

 • Individualni troškoviPROGRAM JE RAĐEN NABAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKAROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 15 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Uz ovaj program važe Opšti usloviputovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, licenca OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1; tel.014/242-888,228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs

SLOVENIJA – VELIKA TURA

VALJEVO – MARIBOR – LJUBLJANA – POSTOJNSKA JAMA – TRST – PORTOROŽ – BLED


Cena paket aranžmana iznosi ...............  160 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase (klima, audio oprema..)

 • Smeštaj: prvo noćenje u hotelu ,,Center”sa 3* u Postojni u 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet, a drugo noćenje u hotelu "Jadran" sa 3* na Bledu, 1/2 i 1/3, u oba hotela usluga je na bazi noćenja sa doručkom, BT

 • Obilaske prema programu, stručni vodič u Mariboru i Ljubljani

 • Ulaznice za Postojnsku jamu

 • Turističji vodič – pratilac grupe ispred agencije, Troškove organizacije i realizacije aranžmana

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 400,00 din. 

 • Individualni troškovi


PROGRAM JE RAĐEN NABAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKAROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 15 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Uz ovaj program važe Opšti usloviputovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, licenca OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1; tel.014/242-888,228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs

POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) 
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
•  Tačno vreme  i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje. 
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Način plaćanja: 

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti,po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate za efektivu.

Uslovi plaćanja: 

u šest jednakih mesečnih rata, Februar – Jul 2019