Okt 04, 2019 - Okt 07, 2019

PLITVIČKA JEZERA – PULA – BRIONI – OPATIJA


DATUM PUTOVANJA:          04.10. - 07.10.2019.

PROGRAM PUTOVANJA

DAN 1: Polazak u 22h iz Valjeva, sa parkinga kod Jugopotrelove pumpe u Tešnjaru. Vožnja do Beograda. Preuzimanje putnika sa parkinga kod sajma 24:00h. Nastavak putovanja do Zagreba (usputna pauza za odmor) a zatim do Plitvičkih jezera. 

Dolazak oko 09h. Obilazak nacionalnog parka – šetnja obeleženim stazama, vožnja brodom po jezeru i vožnja elektro vozom kroz park. Obilazak traje 3-4 časova. Po završenom obilasku nastavak puta do Pule. Popodne panoramski obilazak Amfiteatra (ulaz se plaća), Avgustovog hrama (ulaz se plaća), Slavoluka Sergijevaca, Gradskevećnice, građevine austrijske arhitekture, Kaštela (ulaz seplaća), Malog rimskog pozorišta, crkve i samostana Sv. Franje, kapele Sv. Marije Formoze, dvojnih vrata i gradskih bedema... Smeštaju hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 2: Doručak. Odlazak u Fažanu. Počinje izlet na ostrvo Veliki Brioni: prevoz brodom do ostrva, obilazak turističkim vozom prirodnih lepota: maslina iz IV veka, drvoreda iz 1905 god. Brionskog mediteranskog vrta, safari parka, rimska rezidencialna vila u zalivu Verige, foto zbirka i foto izložba Tito na Brionima, predah za osveženje I kupovinu Brionskih suvenira. Povratak u Fažanu. 

Nastavak puta za Opatiju. Panoramski obilazak vile Angioline (ulaz se plaća), parkova Sv. Jakova i Sv. Angioline, fontane Helija i Selene, fontane Slatina, crkve Sv. Jakova i crkve Marijina Navještenja, hotela Kvarner. Slobodno vreme.

Predveče polazak za Srbiju, autoputem sa usputnim pauzama za odmor i dolazak u Valjevo u ranim jutarnjim časovima.


Cena aranžmana iznosi ...............  90 eur – a


Plaćanjeu ratama: Jul – Novembar 2019, prva prilikom rezervacije, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

POPUSTI I DOPLATE:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 € (spavaju sa roditeljima),

 • doplata za 1/1 sobu 30 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase (klima,audio oprema..)

 • Smeštaj u hotelu “Pula” sa 3*na bazi noćenja sa doručkom ili u nekom drugom hotelu sa 3*

 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,

 • razgledanja i obilaske prema programu,

 • usluge turističkog vodiča,

 • usluge lokalnog vodiča u nacionalnim parkovima Plitvice i Brioni

 • agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • gradsku komunalnu taksu: za hotele sa 3* - 1,5€ po osobi po noćenju ( plaćanje uagenciji; cena taksi na dan objavljivanja programa – podložno promeni),

 • fakultativne izlete,

 • međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 18 godina 300,00 dinara, od 19do 70 godina 400,00 dinara i od 71 do 80 godina 900,00 dinaraCENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Brioni – 35€ / deca do 4 god.- besplatno, deca od 4 – 14 god. - 25€

 • Plitvička jezera – 25 € – plaćanje na licu mesta / deca do 7 god. besplatno / deca od 7 – 18 god. – 15 €,

  Obavezno prijavljivanje u agenciji za fakultativne izlete prilikom sklapanja ugovora i oni se dodaju na cenu aranžmana i takođe plaćaju na mesečne rate.

  Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 35 putnika.

CENE NEKIH OD ULAZNICA ZA INDIVIDUALNU POSETU:

 • Amfiteatar u Puli – 6 €

 • Kaštel u Puli – 2,7 €

 • Avgustov hram u Puli – 2 €

 • Vila Angiolina u Opatiji – 1.5 €

Opis hotela:
Hotel Pula 3* se nalazi u Puli u neposrednoj blizini plaže i na samo 2km od istorijskog centra grada. Svaka soba poseduje: TV, klima uređaj, telefon, sef, potpuno novi nameštaj i dekor. Sadržaj hotela: velika sala za ručavanje, restoran “a la carte”-“Kažun”, lounge bar, internet café, bežični pristup internetu u celom hotelu, otvoreni bazen, disco klub, banket sala, fitness centar, sauna, masaža, firzer, menjačnica, gift shop, rent-a-bike. Više informacija o hotelu na www.hotel-pula.hr


NAPOMENE: 

Za ulazak u Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš.

Organizator zadržava pravo promene redosleda poseta u programu.

Minimum putnika za realizaciju – 40 osoba u slučaju nedovoljnog broja putnika, rok za otkazivanje je 7 dana pre početka putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa Valjevo.


ORGANIZATORPUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1;    tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs


POSEBNENAPOMENE 

•Prvapromena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kodsvake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska ipovratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnogobjekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnihtroškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

•Redosledsedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovorao putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzirstariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnicisa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta suslužbena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnikje dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. 

•Putnikje dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoruputovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojomse prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nijedostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

•Zaputnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, zaulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratkasa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od danapovratka sa putovanja.

•Organizatorputovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugihisprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se samiupoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučujese putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčanasredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...)informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili uambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlastionemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

•Ukolikoputnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju pravana refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane jošslobodnih mesta.

•Danpred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svimdetaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajteagenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

•Zaustavljanjeradi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje nausputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapacitetastajališta i uslova na putu.

•Molese putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu istvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari uautobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik nihotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kodovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne možeodgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučajuovih nepredviđenih okolnosti.

•Napominjemoda je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebnoje jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi kojise puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne možese individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da onošto je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupnoputovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećajkolektivizma.

•Prostorza prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljagapo putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

•Upozoravajuse putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programomputovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnomprelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”pa Vas molimo da to imate u vidu.

•Organizatorputovanja zadržava pravo promene programa putovanja uslednepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužvau saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog zaobilazak...).

•Organizatorputovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina iuslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao iredosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete uobzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznikana određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

•Dužinatrajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programaputovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanjaobilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda uaranžmanu).

•Putnicimakoji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da nainternetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade saslobodnim vremenom na putovanju.

•Oznakakategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na danzaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisupoznate ne mogu biti relevantne.

•Usmeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postojimogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravkanajkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš /WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovanod strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj senalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnogimena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prepolaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan otome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovaratistandardima hotela datog u opisu programa.

•Opisismeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualnaodstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisiod smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnihobjekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja ipromena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise odsmeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj,fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišeteo istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanimportalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poputwww.tripadvisor.com, www.booking.com…

•Organizatorputovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer toisključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

•Zahteviza konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje aligrupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštajaniti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačkasoba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne možeobećavati ovakve usluge.

•Smeštajna grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnimsobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobesa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćnii može biti standardnih ili manjih dimenzija.

•Svavremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje ukojoj se boravi.

•Potpisnikugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sveputnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanjai osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatoraputovanja.

•Maloletniputnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

•Međunarodnoputno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije.Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer usuprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikomkontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz kojeprolazite.

•Zasve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putemagencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani programputovanja istaknut u prostorijama agencije.

•Organizatorzadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmanapo cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje suzapočele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim uovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualnerazlike u ceni.


PLITVIČKA JEZERA – PULA – BRIONI – OPATIJA


DATUM PUTOVANJA:          04.10. - 07.10.2019.

PROGRAM PUTOVANJA

DAN 1: Polazak u 22h iz Valjeva, sa parkinga kod Jugopotrelove pumpe u Tešnjaru. Vožnja do Beograda. Preuzimanje putnika sa parkinga kod sajma 24:00h. Nastavak putovanja do Zagreba (usputna pauza za odmor) a zatim do Plitvičkih jezera. 

Dolazak oko 09h. Obilazak nacionalnog parka – šetnja obeleženim stazama, vožnja brodom po jezeru i vožnja elektro vozom kroz park. Obilazak traje 3-4 časova. Po završenom obilasku nastavak puta do Pule. Popodne panoramski obilazak Amfiteatra (ulaz se plaća), Avgustovog hrama (ulaz se plaća), Slavoluka Sergijevaca, Gradskevećnice, građevine austrijske arhitekture, Kaštela (ulaz seplaća), Malog rimskog pozorišta, crkve i samostana Sv. Franje, kapele Sv. Marije Formoze, dvojnih vrata i gradskih bedema... Smeštaju hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 2: Doručak. Odlazak u Fažanu. Počinje izlet na ostrvo Veliki Brioni: prevoz brodom do ostrva, obilazak turističkim vozom prirodnih lepota: maslina iz IV veka, drvoreda iz 1905 god. Brionskog mediteranskog vrta, safari parka, rimska rezidencialna vila u zalivu Verige, foto zbirka i foto izložba Tito na Brionima, predah za osveženje I kupovinu Brionskih suvenira. Povratak u Fažanu. 

Nastavak puta za Opatiju. Panoramski obilazak vile Angioline (ulaz se plaća), parkova Sv. Jakova i Sv. Angioline, fontane Helija i Selene, fontane Slatina, crkve Sv. Jakova i crkve Marijina Navještenja, hotela Kvarner. Slobodno vreme.

Predveče polazak za Srbiju, autoputem sa usputnim pauzama za odmor i dolazak u Valjevo u ranim jutarnjim časovima.


Cena aranžmana iznosi ...............  90 eur – a


Plaćanjeu ratama: Jul – Novembar 2019, prva prilikom rezervacije, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

POPUSTI I DOPLATE:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 € (spavaju sa roditeljima),

 • doplata za 1/1 sobu 30 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima visoke turističke klase (klima,audio oprema..)

 • Smeštaj u hotelu “Pula” sa 3*na bazi noćenja sa doručkom ili u nekom drugom hotelu sa 3*

 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,

 • razgledanja i obilaske prema programu,

 • usluge turističkog vodiča,

 • usluge lokalnog vodiča u nacionalnim parkovima Plitvice i Brioni

 • agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • gradsku komunalnu taksu: za hotele sa 3* - 1,5€ po osobi po noćenju ( plaćanje uagenciji; cena taksi na dan objavljivanja programa – podložno promeni),

 • fakultativne izlete,

 • međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 18 godina 300,00 dinara, od 19do 70 godina 400,00 dinara i od 71 do 80 godina 900,00 dinaraCENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Brioni – 35€ / deca do 4 god.- besplatno, deca od 4 – 14 god. - 25€

 • Plitvička jezera – 25 € – plaćanje na licu mesta / deca do 7 god. besplatno / deca od 7 – 18 god. – 15 €,

  Obavezno prijavljivanje u agenciji za fakultativne izlete prilikom sklapanja ugovora i oni se dodaju na cenu aranžmana i takođe plaćaju na mesečne rate.

  Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 35 putnika.

CENE NEKIH OD ULAZNICA ZA INDIVIDUALNU POSETU:

 • Amfiteatar u Puli – 6 €

 • Kaštel u Puli – 2,7 €

 • Avgustov hram u Puli – 2 €

 • Vila Angiolina u Opatiji – 1.5 €

Opis hotela:
Hotel Pula 3* se nalazi u Puli u neposrednoj blizini plaže i na samo 2km od istorijskog centra grada. Svaka soba poseduje: TV, klima uređaj, telefon, sef, potpuno novi nameštaj i dekor. Sadržaj hotela: velika sala za ručavanje, restoran “a la carte”-“Kažun”, lounge bar, internet café, bežični pristup internetu u celom hotelu, otvoreni bazen, disco klub, banket sala, fitness centar, sauna, masaža, firzer, menjačnica, gift shop, rent-a-bike. Više informacija o hotelu na www.hotel-pula.hr


NAPOMENE: 

Za ulazak u Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš.

Organizator zadržava pravo promene redosleda poseta u programu.

Minimum putnika za realizaciju – 40 osoba u slučaju nedovoljnog broja putnika, rok za otkazivanje je 7 dana pre početka putovanja.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa Valjevo.


ORGANIZATORPUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1;    tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs


POSEBNENAPOMENE 

•Prvapromena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kodsvake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska ipovratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnogobjekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnihtroškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.

•Redosledsedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovorao putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzirstariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnicisa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta suslužbena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnikje dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli. 

•Putnikje dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoruputovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojomse prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nijedostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

•Zaputnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, zaulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratkasa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od danapovratka sa putovanja.

•Organizatorputovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugihisprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se samiupoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučujese putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčanasredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...)informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili uambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlastionemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

•Ukolikoputnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju pravana refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane jošslobodnih mesta.

•Danpred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svimdetaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajteagenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

•Zaustavljanjeradi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje nausputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapacitetastajališta i uslova na putu.

•Molese putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu istvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari uautobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik nihotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kodovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne možeodgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučajuovih nepredviđenih okolnosti.

•Napominjemoda je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebnoje jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi kojise puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne možese individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da onošto je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupnoputovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećajkolektivizma.

•Prostorza prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljagapo putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

•Upozoravajuse putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programomputovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnomprelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”pa Vas molimo da to imate u vidu.

•Organizatorputovanja zadržava pravo promene programa putovanja uslednepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužvau saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog zaobilazak...).

•Organizatorputovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina iuslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao iredosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete uobzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznikana određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara,prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

•Dužinatrajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programaputovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanjaobilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda uaranžmanu).

•Putnicimakoji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da nainternetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade saslobodnim vremenom na putovanju.

•Oznakakategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na danzaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisupoznate ne mogu biti relevantne.

•Usmeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postojimogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravkanajkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš /WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovanod strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj senalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnogimena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana prepolaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan otome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovaratistandardima hotela datog u opisu programa.

•Opisismeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualnaodstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisiod smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnihobjekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja ipromena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise odsmeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj,fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišeteo istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanimportalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poputwww.tripadvisor.com, www.booking.com…

•Organizatorputovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer toisključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

•Zahteviza konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje aligrupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštajaniti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačkasoba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne možeobećavati ovakve usluge.

•Smeštajna grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnimsobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobesa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćnii može biti standardnih ili manjih dimenzija.

•Svavremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje ukojoj se boravi.

•Potpisnikugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sveputnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanjai osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatoraputovanja.

•Maloletniputnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

•Međunarodnoputno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije.Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer usuprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikomkontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz kojeprolazite.

•Zasve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putemagencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani programputovanja istaknut u prostorijama agencije.

•Organizatorzadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmanapo cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje suzapočele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim uovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualnerazlike u ceni.


Način plaćanja: 

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate

Uslovi plaćanja:

u pet jednakih mesečnih rata, Jul – Novembar 2019