Trebinje 2 noćenja

Apr 30, 2019 - Maj 02, 2019

VALJEVO – VIŠEGRAD – TREBINJE – DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO – VALJEVO 


DATUMI PUTOVANJA:  30.04. - 02.05.2019. - 2 noćenja


PROGRAM PUTOVANJA

1.Dan:

Polazak u 06h iz Valjeva, sa parkinga kod Jugopotrelove pumpe u Tešnjaru. Vožnja preko planine Tare  do Višegrada. Poseta Andrić gradu i čuvene "ćuprije"na reci Drini. Slobodno vreme za ručak. Nastavak puta preko Goražda, Foče, Tjentišta (pauza za odmor i poseta memorijalnom spomeniku"Dolina heroja"), Bileća, do Trebinja. Dolazak oko 18h. Smeštaj u hotel. Noćenje 

2.Dan: 

Doručak. Posle doručka odlazak u manastir Tvrdoš (5 km od grada) a potom odlazak na brdo iznad grada gde je crkva Hercegovačka Gračanica sa grobom Jovana Dučića. povratak u grad i obilazak grada sa lokalnim vodičem: Stari grad, ,,Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. Platanima, koji predstavljaju simbol grada, takođe prolazimo pored Anđelkine kapije poznate po seriji Ranjeni orao. Popodne, fakultativno odlazak do Dubrovnika: poseta tvrđavi, šetnja Stradunom. slobodno vreme. Predveče povratak u Trebinje u hotel. Fakultativan odlazak na večeru, uz muziku. Noćenje.

3.Dan: 

Doručak. Nastavak putovanja u 08 h, ka Mostaru. Dolazak u Mostar oko 10.30h. Obilazak grada : Stari most, Kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija, obilazak Kujundžiluka stare mostarske čaršije. Slobodno vreme.

Nastavak puta za Sarajevo oko 12.30h. Dolazak u Sarajevo na Baščaršiju oko16h. Slobodno vreme za kaficu iz fildžana, šetnju iindividualne aktivnosti. Preporučujemo Vam da probate pravi sarajevski ćevap i originalne sarajevske pite.

Polazak iz Sarajeva oko 19 h i dolazak u Valjevo oko 01 h.


CENA PAKET ARANŽMANA

30.04. - 02.05.2019.
Hotel ,,Leotar” 3*

79 eur - a


ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima turističkeklase (klima,audio oprema..)

 • Smeštaj u hotelu ,,Leotar” sa 3* u Trebinju, nalazi se u centra grada, smeštaju 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet na bazi 2 noćenja sa doručkom,

 • Obilaske prema programu, stručni vodiči u Trebinju

 • Pratilac grupe ispred agencije

 • Troškove organizacijei realizacije aranžmana


ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 400.00 din. nije obavezno 

 • Izlet  Dubrovniku – 10 eur

 • Večera sa muzikom – 15 eurNAPOMENE:

Za ulazak u Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš a za Bosnu je dovoljna važeća L.K.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza,parking,  vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu


ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888  www.recreativa.rs

VALJEVO – VIŠEGRAD – TREBINJE – DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO – VALJEVO

 

CENA ARANŽMANA: 79 EUR-A


ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima turističkeklase (klima,audio oprema..)

 • Smeštaj u hotelu ,,Leotar” sa 3* u Trebinju, nalazi se u centra grada, smeštaju 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet, na bazi 2 noćenja sa doručkom,

 • Obilaske prema programu, stručnivodiči u Trebinju

 • Pratilac grupe ispred agencije

 • Troškove organizacijei realizacije aranžmana


ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 400.00 din. nije obavezno 

 • Izlet Dubrovniku – 10 eur

 • Večera sa muzikom –15 eur


NAPOMENA: 

Za ulazak u Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš a za Bosnu je dovoljna važeća L.K.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza,parking,  vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. 


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

ORGANIZATOR PUTOVANJA “RECREATIVA” VALJEVO,  LICENCA OTP 35/2015

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888 www.recreativa.rs

POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) 
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
•  Tačno vreme  i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje. 
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Način plaćanja: 

plaćanje u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate za efektivu.

Uslovi plaćanja: 

u pet jednakih mesečnih rata, Februar – Jun 2019