Trebinje 1 noćenje

Mar 13, 2021 - Mar 14, 2021

VALJEVO – MOSTAR – TREBINJE – VIŠEGRAD – VALJEVO

Progrma putovanja br: 01/03.02.2021


Termin putovanja:           13/14.03.2021.


1.Dan: Polazak u 24:00h iz Valjeva, sa parkinga pored Jugopetrolove pumpe u Tešnjaru. Noćna vožnja idolazak u Blagaj oko 09 h. Poseta vrelu Bune, jedno od najlepših u BiH.

Nastavak puta do Mostara. Obilazak grada uz pratnju lokalnog vodiča: Stari most, Kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija, obilazak Kujundžiluka stare mostarske čaršije. Slobodno vreme za ispijanje kafe iz ibrika i kupovinu suvenira. Nastavak puta do Trebinja. Obilazak grada salokalnim vodičem: Stari grad, ,,Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. Platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana, takođe prolazimo pored Anđelkine kapije poznate po seriji Ranjeni orao..... odlazak na brdo iznad grada gde je crkva Hercegovačka Gračanica sa grobom Jovana Dučića, zatim poseta manastiru Tvrdoš. Smeštaj putnika u hotel sa 3*. Fakultativni odlazak na večeru sa muzikom. Noćenje.

2.Dan: Doručak u hotelu. Slobodno prepodne u Trebinju. Nastavak putovanja u 14h, ka Višegradu. Po dolasku obilazak Andrić grada, mosta na Drini poznatog kao “Na Drini ćuprija”.

Nastavak puta za Valjevo. Dolazak u Valjevo do 24h.Cena aranžmana iznosi .................... 55 eur-aARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima turističke klase (klima, audio oprema...)

 • Smeštaj u hotelu Viv sa 3* u Trebinju, nalaze se u centra grada smeštaj u 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet, na bazi 1 noćenja sa doručkom

 • Obilaske prema programu, stručni vodič u Mostaru i Trebinju, 

 • Pratilac grupe ispred agencije, troškove organizacije i realizacije aranžmana


ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 350.00 din. nije obavezno 

 • Večera sa muzikom –15 eur-a


NAPOMENE: za Bosnu je dovoljna važeća L.K., a maloletna lica važeći biometriski pasoš

Organizator zadržava pravo promene redosleda poseta u programu. Program je rađen na minimum 20 putnika (mini-bus), 45 putnika (bus), u slučaju nedovoljnog broja putnika, rok za otkazivanje je 7 dana pre početka putovanja.


Organizator putovanja Recreativa Valjevo, licenca OTP 216/2020,kategorija A20

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888 www.recreativa.rs

.

POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) 
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
•  Tačno vreme  i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje. 
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.


VALJEVO – MOSTAR – TREBINJE – VIŠEGRAD – VALJEVO


Progrma putovanja br: 01/03.02.2021


Termin putovanja:           13/14.03.2021.


1.Dan: Polazak u 24:00h iz Valjeva, sa parkinga pored Jugopetrolove pumpe u Tešnjaru. Noćna vožnja idolazak u Blagaj oko 09 h. Poseta vrelu Bune, jedno od najlepših u BiH.

Nastavak puta do Mostara. Obilazak grada uz pratnju lokalnog vodiča: Stari most, Kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija, obilazak Kujundžiluka stare mostarske čaršije. Slobodno vreme za ispijanje kafe iz ibrika i kupovinu suvenira. Nastavak puta do Trebinja. Obilazak grada salokalnim vodičem: Stari grad, ,,Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. Platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana, takođe prolazimo pored Anđelkine kapije poznate po seriji Ranjeni orao..... odlazak na brdo iznad grada gde je crkva Hercegovačka Gračanica sa grobom Jovana Dučića, zatim poseta manastiru Tvrdoš. Smeštaj putnika u hotel sa 3*. Fakultativni odlazak na večeru sa muzikom. Noćenje.

2.Dan: Doručak u hotelu. Slobodno prepodne u Trebinju. Nastavak putovanja u 14h, ka Višegradu. Po dolasku obilazak Andrić grada, mosta na Drini poznatog kao “Na Drini ćuprija”.

Nastavak puta za Valjevo. Dolazak u Valjevo do 24h.Cena aranžmana iznosi .................... 55 eur-aARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusima turističke klase (klima, audio oprema...)

 • Smeštaj u hotelu Viv sa 3* u Trebinju, nalaze se u centra grada smeštaj u 1/2 i 1/3, svaka soba TWC, TV, klima, internet, na bazi 1 noćenja sa doručkom

 • Obilaske prema programu, stručni vodič u Mostaru i Trebinju, 

 • Pratilac grupe ispred agencije, troškove organizacije i realizacije aranžmana


ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje – 350.00 din. nije obavezno 

 • Večera sa muzikom –15 eur-a


NAPOMENE: za Bosnu je dovoljna važeća L.K., a maloletna lica važeći biometriski pasoš

Organizator zadržava pravo promene redosleda poseta u programu. Program je rađen na minimum 20 putnika (mini-bus), 45 putnika (bus), u slučaju nedovoljnog broja putnika, rok za otkazivanje je 7 dana pre početka putovanja.


Organizator putovanja Recreativa Valjevo, licenca OTP 216/2020,kategorija A20

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Recreativa d.o.o. Valjevo, MB 21111929

Ul. Vlade Danilovića 1; tel. 014/242-888, 228-111, 065/2242-888 www.recreativa.rs


POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) 
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
•  Tačno vreme  i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje. 
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

.

Uslovi plaćanja:  

na tri mesečne rate: prva 20 eur-a prilikom rezervacije, druga 20 eur-a i treća 15 eur-a

Način plaćanja:

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate